طراحی هواپیمای صاعقه

طراحی هواپیمای صاعقه جهت شرکت در مسابقه طراحی و ساخت هواپیماهای بدون سرنشین دانشگله صنعتی شریف