بایگانی‌های هواپیما بدون سرنشین - شعبده

طراحی هواپیمای صاعقه جهت شرکت در مسابقه طراحی و ساخت هواپیماهای بدون سرنشین دانشگله صنعتی شریف

کسب مقام اول کشور در مسابقه رابتیک دانشگاه ازاد اسلامی واحد نطنز..توسط مجید باقری و متین شریفی از تیران  

شرکت دو تیم در سومین جشواره پرواز شرکت هواپیماسازی هسا از تیران که موجب کسب مقام اول استان توسط مجید باقری با هواپیمای صاعقه و کسب سوم استان توسط حسین نادری با هواپیمای M111